Projekty innowacyjne i rozwojowe - rok akademicki 2011/2012

Mamy zaszczyt poinformować, że od roku akademickiego 2011/2012 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy będzie realizować kolejne pięć projektów: „Nic o nas bez nas” priorytet VII; "inLAB - innowacyjne laboratoria współpracy nauki i biznesu" priorytet VIII; "Informatyka w WSG w Bydgoszczy - atrakcyjny kierunek kształcenia" priorytet IV;  „STARTER- MŁODZI W BIZNESIE priorytet II; „Pomorska Akademia Energetyki” priorytet VIII.

Projekt „Nic o nas, bez nas”  - projekt innowacyjny jest realizowany w partnerstwie z estońską fundacją zajmującą się zapobieganiem przestępczości wśród młodzieży. Beneficjentami promującego integrację społeczną innowacyjnego projektu są młodzi ludzie zagrożeni wykluczeniem społecznym: osoby niepełnosprawne, pochodzące z rodzin ubogich, dotkniętych dysfunkcją społeczną, borykające się z brakiem środków na kształcenie lub mające utrudniony dostęp do kultury, sportu i szkolnictwa wyższego. Projekt obejmuje różne obszary życia społecznego i różne formy aktywności. Wychodząc z założenia, że skuteczność rozwiązań proponowanych z góry czy też narzucanych, jest dużo niższa od działań, które zostały wygenerowane przez osoby, które są ich odbiorcami, zaproponowaliśmy uczestnikom projektu, jego współtworzenie. Idea przewodnia koncentruje się wokół mentora - kogoś kto jest jak przyjaciel, starszy brat i nauczyciel. Wiarygodnego, bo znającego problemy. Odpowiedzialnego, bo podczas zajęć projektowych zostanie przeszkolony i wyposażony w odpowiednie narzędzia do pracy z młodymi ludźmi.

"inLAB - innowacyjne laboratoria współpracy nauki i biznesu" -  projekt przewiduje utworzenie fińskich laboratoriów badawczych SIDlab w uczelniach województwa kujawsko - pomorskiego. SIDLab"y (pol. inLAB) to miejsca, w których studenci i kadra profesorska z całego świata pracuje nad nowatorskimi projektami z dziedzin takich jak: robotyka, informatyka, gospodarka żywieniowa czy ekologia. Równolegle tworzone będą innowacyjne narzędzia diagnozujące potencjał B+R (Badania+Rozwój) w środowisku akademickim (rekrutacja kadry laboratoriów).

Współpraca, której rozwinięciem ma być realizacja projektu "inLAB - innowacyjne laboratoria współpracy nauki i biznesu" rozpoczęła się kilka lat temu, gdy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wraz z Wyższa Szkoła Gospodarki zaczęły wspierać przedsiębiorczość akademicką w ramach projektu PASTW (Przedsiębiorczość akademicka – skuteczny transfer wiedzy). Rok później poszerzono projekt o współpracę międzynarodową z wiodącym fińskim ośrodkiem naukowo badawczym Uniwersytetem Laurea. Wybór fińskiego partnera był nieprzypadkowy. Finlandia już od wielu lat znajduje się w czołówce światowych liderów transferu wiedzy. Pracownicy tego uniwersytetu spektakularnie łączą wiedzę z praktyką. Pozwalają studentom eksperymentować, a wyniki badań od kilku lat komercyjnie sprzedają firmom.

„Informatyka w WSG w Bydgoszczy - atrakcyjny kierunek kształcenia” - Projekt zakłada zwiększenie ilości studentów kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz zmierza do podniesienia atrakcyjności kształcenia na wskazanym kierunku poprzez wdrożenie interesujących i dostosowanych do potrzeb rynku pracy zajęć. Przewidywane są także zajęcia wyrównawcze, celem zagwarantowania wysokich wyników dydaktycznych.

STARTER- MŁODZI W BIZNESIE  - projekt jest inicjatywą WSG w Bydgoszczy oraz partnerów - Miasta Bydgoszcz i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy promującą postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy opracuje i wdroży wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów uczelni wyższych z terenu województw: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i warmińsko – mazurskiego kompleksowy program promujący postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości.

„Pomorska Akademia Energetyki” - projekt w odpowiedzi na konkurs w województwie pomorskim w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL skierowany do przedsiębiorstw na realizację projektów podnoszących kwalifikacje pracowników – takich jak realizowane przez nas dla PESY i FROSTY. Firmy należące do Bałtyckiego Klastra są traktowane w województwie pomorskim priorytetowo.<< powróć do listy aktualności
Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.

Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".