Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności

"Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności"

Celem głównym Projektu jest stworzenie interdyscyplinarnej Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności umożliwiający prowadzenie zaawansowanych badań użyteczności. Efektem przedsięwzięcia będzie wyposażona w specjalistyczny sprzęt Pracownia Neuropsychologi i Użyteczności. Cele szczegółowe to: doposażenie Pracowni w zaawansowaną aparaturę, nabycie wiedzy i umiejętności przez pracowników naukowych, podniesienie konkurencyjności uczelni, zwiększenie ilości publikacji naukowych.

Dzięki dofinansowaniu w Pracowni będzie można badać znacznie większy zakres ruchów poziomych i pionowych niż przy zastosowaniu dotychczasowych technik, przy zachowaniu niskiej czułości wykorzystywanego sprzętu (np. badania z wykorzystaniem różnego natężenia światła i badania poprzedzone sesjami relaksacyjnymi). W połączeniu z technikami badań psychologiczno-socjologicznymi, Pracownia będzie oferowała innowacyjne usługi badań użyteczności. Interdyscyplinarne podejście do problemu sprawi, że Pracownia stania się innowacyjnym ośrodkiem badawczym w sali co najmniej krajowej. W rezultacie zakupu specjalistycznej aparatury do testów użyteczności będzie możliwe m.in.:

  • Zweryfikowanie zbieżności / rozbieżności sfery deklaratywnej i percepcyjnej na poziomie neuronalnym, ruchów gałek ocznych itp.,

  • Zrozumienie zachowań percepcyjnych użytkownika w relacji do aplikacji na podstawie analizy sposobu, w jaki użytkownik obserwuje określone obiekty (elementy na ekranie.),

  • Stwierdzenie, w jakim stopniu przyczyną błędów popełnianych przez użytkownika są niedoskonałości w zakresie interfejsu a także w jakim stopniu nie wynikają one z problemów interfejsu lecz nawyków, uprzedzeń użytkownika oraz czy i w jakim stopniu podlegają procesom uczenia się (a więc zmieniają się w kolejnych „podejściach”),

  • Określenie zalecanych zmian projektowych w zakresie rozmieszczenia elementów ekranowych, aby polepszyć łatwość obsługi oraz użyteczność ocenianego systemu. Zastosowanie urządzeń EEG pozwoli weryfikować deklaracje użytkownika,

Planowane działania:    

  • Doposażenie pracowni

  • Zarządzenie projektem

  • Promocja projektu

Okres realizacji: grudzień 2014 r. – maj 2015 r.

Całkowity koszt: 274 290 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 193 069 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.

Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".