„Praca na START”

Projekt pt. „Praca na START” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), OŚ PRIORYTETOWA I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2  Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt skierowany jest do 40 osób biernych zawodowo z grupy NEET, zamieszkujących obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Grupę odbiorców tworzą osoby niepełnosprawne z wykształceniem policealnym lub wyższym oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu organizowane są szkolenia zawodowe i staże, oferowane jest także m.in.: wsparcie psychologiczne i pośrednictwo pracy.

Założeniem projektu jest podniesienie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych uczestników.

Projekt realizowany w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Pracodawców Lewiatan.

 

Okres realizacji: 01.05.2016 - 31.03.2017

Wartość dofinansowania:  526 118,55 zł

 

Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.

Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".