Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 

"Praca na START”

OŚ PRIORYTETOWA I: Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


"Strategia pewnego rozwoju”

OŚ PRIORYTETOWA II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku


"Studencie, zostań stażystą! - program podnoszenia umiejętności praktycznych studentów Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”

OŚ PRIORYTETOWA III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

 

"Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMŚP - Strategia RESTART”

OŚ PRIORYTETOWA IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

 

"Program rozwoju kadr w ochronie zdrowia kluczem do wzrostu jakości usług medycznych”

OŚ PRIORYTETOWA V: Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

"Nowe kompetencje - nowe możliwości samorządu w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3"

OŚ PRIORYTETOWA II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.

Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".