„Strategia pewnego rozwoju”

Projekt pt. „Strategia pewnego rozwoju” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, OŚ PRIORYTETOWA II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

Celem projektu jest opracowanie analizy potrzeb rozwojowych (APR) dla 45 MMŚP z województwa kujawsko-pomorskiego. Analiza zostanie opracowana dla: 25 mikro, 15 małych i 5 średnich firm reprezentujących różne branże, spełniających określone wymogi i nieposiadających spisanej strategii lub planu rozwoju przedsiębiorstwa.

Dla wybranych firm przygotowane zostaną plany rozwoju uwzględniające zidentyfikowane potrzeby. Zapewniony zostanie monitoring i doradztwo w zakresie wdrażania planu rozwoju w okresie trwania projektu. Ponadto opracowana zostanie analiza dostępności usług rozwojowych w regionie dla MMSP.  

Projekt realizowany w partnerstwie z Organizacją Pracodawców Lewiatan (oddział Toruń).


Okres realizacji: 01.11.2016 - 28.02.2018

Wartość dofinansowania: 141 994,00 zł

 

Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.

Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".