„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Projekt pt.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, OŚ PRIORYTETOWA IX: Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.     

Projekt skierowany jest do 150 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest wzmocnienie rozwoju ekonomii społecznej w powiatach: inowrocławskim, mogileńskim, radziejowskim, włocławskim oraz w m. Włocławek i żnińskim, poprzez wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych, a także rozwój podmiotów ekonomii społecznej.

Projekt zakłada przygotowanie m.in.: działań doradczych, szkoleń oraz wsparcia finansowego, w celu  powstania nowych przedsiębiorstw społecznych oraz działania wspierające rozwój już funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej. 

Przedsięwzięcie ma na celu również włączenie i aktywizacje lokalnych samorządów oraz środowisk pozarządowych w proces wzmocnienia ekonomii społecznej.

Liderem Projektu jest Ekspert-Kujawy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Okres realizacji: 01.07.2016 - 30.06.2019
Wartość dofinansowania: 3 478 785,20 zł

Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.

Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".