„Aktywny rodzic - kompleksowe wsparcie powrotu do aktywności zawodowej”

Projekt pt.: „Aktywny rodzic - kompleksowe wsparcie powrotu do aktywności zawodowej” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, OŚ PRIORYTETOWA VIII: Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

Odbiorcami projektu jest 90 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, sprawujących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3.

Projekt zakłada wzrost aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych.

Wśród zadań projektu znajdą się m.in.: warsztaty aktywizacyjne, wsparcie psychologiczne oraz pośrednictwo pracy. Przedsięwzięcie zakłada również zapewnienie kosztów opieki nad dziećmi dla 90 uczestników, w trakcie trwania całego projektu.

 

Okres realizacji: 01.01.2017 - 30.06.2018

Wartość dofinansowania: 760 066,50 zł

 

Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.

Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".