Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Jeden z sześciu programów krajowych, realizowanych w Perspektywie Finansowej UE na lata 2014-2020, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Na realizację Programu POW ER przeznaczone zostanie ponad 5,4 mld euro. Program zatwierdzony został przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r.

Program wspiera działania związane z przygotowaniem i wdrażaniem reform w obszarze zatrudnienia, integracji społecznej, edukacji i funkcjonowania administracji publicznej. Skupia się na obszarach, w których bardziej efektywne jest wsparcie z poziomu krajowego, aniżeli regionalnego (w takich przypadkach swoje zastosowanie znajdują Regionalne Programy Operacyjne poszczególnych województw). PO WER wspiera m.in.: osoby młode, mniejszości narodowe, podmioty ekonomii społecznej i szkolnictwa wyższego. Nacisk położony został również na innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową.

Za zarządzanie Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój odpowiada Instytucja Zarządzająca, znajdująca się w strukturach Ministerstwa Rozwoju. Odpowiada ona za sprawną i poprawną realizację programu – zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów. Instytucja Zarządzająca programem może przekazać wykonywanie części swoich zadań do Instytucji Pośredniczących. Powołując je przekazuje im część zadań i obarcza je odpowiedzialnością za ich realizację, nadal jednak pozostaje odpowiedzialna za całość realizacji programu. Rolę Instytucji Pośredniczących mogą pełnić wyłącznie jednostki sektora finansów publicznych.

Projekty w ramach  PO WER  realizowane są w dwóch podstawowych trybach:

 • Pozakonkursowym, w którym projekty realizowane są przez dokładnie określonych beneficjentów, precyzyjnie wskazanych w opisie Priorytetów PO WER,

 • Konkursowym, w którym o dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej,

Program podzielony został na 6 osi priorytetowych, w ramach których wyszczególniono konkretne działania i poddziałania. Są to:

OŚ PRIORYTETOWA I: Osoby młode na rynku pracy

M.in.: wsparcie osób do 30 roku życia, które nie posiadają  pracy, w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu, m.in. poprzez pomoc w określeniu ścieżki zawodowej, organizacje szkoleń, staży i praktyk czy dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 • Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe
 • Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
 • Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

OŚ PRIORYTETOWA II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

M.in.: działania wspierające rozwój przedsiębiorstw, podnoszenie jakości działań skierowanych do osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, rozwój ekonomii społecznej, podnoszenie jakości oświaty i usług administracyjnych.

 • Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn  i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego
 • Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku
 • Działanie 2.3 Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników
 • Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy
 • Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
 • Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych
 • Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
 • Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej
 • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
 • Działanie 2.11 Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji
 • Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych
 • Działanie 2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji
 • Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie
 • Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
 • Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa
 • Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości
 • Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
 • Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

OŚ PRIORYTETOWA III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

M.in.: zapewnienie kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki i rynku pracy, podniesienie jakości studiów doktoranckich, zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej, poprawa systemów zarządzania kształceniem. 

 • Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
 • Działanie 3.2 Studia doktoranckie
 • Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego
 • Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

OŚ PRIORYTETOWA IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

M.in.: wypracowanie i przetestowanie nowych, skuteczniejszych rozwiązań istniejących problemów w obszarze rynku pracy, integracji społecznej, kształcenia przez całe życie, zdrowia oraz modernizacji administracji publicznej. Ponadto: wypracowywanie nowych rozwiązań lub adaptowanie w Polsce rozwiązań, które z powodzeniem stosowane są przez inne państwa.

 • Działanie 4.1 Innowacje społeczne
 • Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej
 • Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

OŚ PRIORYTETOWA V: Wsparcie dla obszaru zdrowia

M.in.: wdrożenie programów profilaktycznych, poprawa jakości kształcenia kadr medycznych, poprawa efektywności i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

 • Działanie 5.1 Programy profilaktyczne
 • Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych
 • Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych
 • Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

OŚ PRIORYTETOWA VI: Pomoc techniczna

M.in.: zapewnienie wsparcia wszystkich procesów w PO WER, zapewnienie efektywności działań o charakterze koordynacyjnym w zakresie wdrażania celów tematycznych w obszarze programowania, monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru projektów oraz kwalifikowalności wydatków.

 • Działanie 6.1 Pomoc techniczna

 

Podział środków na osie priorytetowe:

 • OŚ PRIORYTETOWA I Osoby młode na rynku pracy - 2 035 mln euro

 • OŚ PRIORYTETOWA II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji - 878 mln euro

 • OŚ PRIORYTETOWA III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju - 1 253 mln euro

 • OŚ PRIORYTETOWA IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa - 711 mln euro

 • OŚ PRIORYTETOWA V Wsparcie dla obszaru zdrowia - 357 mln euro

 • OŚ PRIORYTETOWA VI Pomoc techniczna - 195 mln euro

 

Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.

Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".