Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Głównym założeniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 jest uczynienie województwa kujawsko-pomorskiego konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców.

Program jest podstawowym instrumentem realizacji celów Strategii Rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+. Program zawiera streszczenie analizy społeczno-gospodarczej regionu wraz z wynikającymi z niej głównymi wyzwaniami rozwojowymi dla województwa, opis priorytetów wraz z uzasadnieniem, a także szacunkowy plan finansowy. 

Program finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, publicznych środków krajowych i środków prywatnych. Za wdrażanie Programu odpowiedzialny będzie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniący funkcje Instytucji Zarządzającej.

Program zatwierdzony został przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r.

RPO WK-P 2014-2020 składa się z 12 osi priorytetowych podzielonych na poszczególne działania i poddziałania:

OŚ PRIORYTETOWA I: Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu

M.in.: Zwiększenie urynkowienia i aktywności działalności badawczo-rozwojowej, stworzenie lepszych warunków dla rozwoju MŚP, zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP

 • Działanie 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji
 • Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje
 • Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej
 • Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
 • Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP
 • Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

OŚ PRIORYTETOWA II: Cyfrowy region

M.in.: większy zakres stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w sferze usług publicznych

 • Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
 • Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego

OŚ PRIORYTETOWA III: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

M.in.: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywność energetycznej przedsiębiorstw, zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w miastach.

 • Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
 • Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach
 • Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym
 • Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych
 • Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT

OŚ PRIORYTETOWA IV: Region przyjazny środowisku

M.in.: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu, zwiększona atrakcyjność obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego, wzmocniony mechanizm ochrony różnorodności biologicznej w regionie

 • Działanie 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom
 • Działanie 4.2 Gospodarka odpadami
 • Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej
 • Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury
 • Działanie 4.5 Ochrona przyrody
 • Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT

OŚ PRIORYTETOWA V: Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

M.in.: zwiększenie dostępności transportowo-drogowej województwa, zatrzymanie spadku korzystania z komunikacji publicznej przez mieszkańców obszarów pozamiejskich.

 • Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa
 • Działanie 5.2 Rozwój pozamiejskiego transportu publicznego
 • Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa

OŚ PRIORYTETOWA VI: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

M.in.: zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych i społecznych, wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich, lepsza jakość usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego.

 • Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
 • Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych
 • Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną
 • Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT

OŚ PRIORYTETOWA VII: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

M.in.: ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

 • Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

OŚ PRIORYTETOWA VIII: Aktywni na rynku pracy

M.in.: zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach.

 • Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy
 • Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie
 • Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie
 • Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego
 • Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie
 • Działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region

OŚ PRIORYTETOWA IX: Solidarne społeczeństwo

M.in.: integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia, zwiększenie dostępności usług zdrowotnych i społecznych, tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej.

 • Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT
 • Działanie 9.2 Włączenie społeczne
 • Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
 • Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej usług opiekuńczych w ramach ZIT

OŚ PRIORYTETOWA X: Innowacyjna edukacja

M.in.: zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych, zwiększenie szans na zatrudnienie dla uczniów szkół podstawowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.

 • Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT
 • Działanie10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
 • Działanie 10.3 Pomoc stypendialna
 • Działanie 10.4 Edukacja dorosłych

OŚ PRIORYTETOWA XI: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

M.in.: wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców

 •  Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

OŚ PRIORYTETOWA XII: Pomoc techniczna

M.in.: wsparcie obsługi kluczowych procesów systemu wdrażania Programu.

 • Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO
 • Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu

 

 

 

Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.

Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".