Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Przyjęcie Programu przez Radę Ministrów stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu z wykorzystaniem środków EFS. Dokument będzie negocjowany z Komisją Europejską.

Program składa się z Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucja Zarządzająca (IZ) jest odpowiedzialna za zarządzanie i wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instytucja Zarządzająca deleguje zarządzanie poszczególnymi priorytetami do Instytucji Pośredniczących (IP), które za realizację tych zadań bezpośrednio odpowiadają przed Instytucją Zarządzającą PO KL. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie pełnił funkcję Instytucji Pośredniczącej dla 4 Priorytetów regionalnych.

KOMPONENT CENTRALNY
PRIORYTET I - Zatrudnienie i integracja społeczna

 • Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy

 • Działanie 1.2  Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

 • Działanie 1.3  Ogólnopolski program integracji i aktywizacji zawodowej

PRIORYTET II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

 • Działanie 2.1 Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki

 • Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr

 • Działanie 2.3 Wzmocnienie porencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

PRIORYTET III - Wysoka jakość systemu oświaty

 • Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie

 • Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych

 • Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia

 • Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie

PRIORYTET IV - Szkolnictwo wyższe i nauka

 • Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

 • Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym

 • Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydatkycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów strategicznych Strategii Europa 2020

PRIORYTET V - Dobre rządzenie

 • Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej

 • Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

 • Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej

 • Działanie 5.4 Rozwój potencjału Sektora Trzeciego

 • Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego

KOMPONENT REGIONALNY

PRIORYTET VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich

 • Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

 • Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

 • Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

PRIORYTET VII - Promocja integracji społecznej

 • Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

 • Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

 • Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

 • Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy

PRIORYTET VIII - Regionalne kadry gospodarki

 • Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

 • Działanie 8.2 Transfer wiedzy

PRIORYTET IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 • Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

 • Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 • Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

 • Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

 • Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 • Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych

WSPARCIE PROCESU WDRAŻANIA PROGRAMU W PRIORYTECIE:

PRIORYTET X - Pomoc techniczna

 • Działanie 10.1  Pomoc techniczna

 

 

Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.

Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".