Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Program wspiera przede wszystkim wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Głównym efektem wdrożenia programu ma być podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów, poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Wzrost atrakcyjności kraju i regionów  zostanie osiągnięty dzięki inwestycjom w sześciu obszarach: transportu, środowiska, energetyki, kultury, ochrony zdrowia i szkolnictwa wyższego.

Wielkość środków wspólnotowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 wyniesie ok. 28 mld euro. Środki pochodziły będą z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Instytucją Zarządzającą w Programie jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Instytucją Pośredniczącą w zakresie realizacji priorytetów dot. ochrony środowiska jest Ministerstwo Środowiska.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 podzielony został na poszczególne osie priorytetowe, działania i poddziałania. Są to:

PRIORYTET I: Gospodarka wodno-ściekowa

M.in.: zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej oraz ochrona środowiska, która może przyczynić się do długookresowej stabilności wzrostu gospodarczego.

 • Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

PRIORYTET II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

M.in.: wspiercie działań zapobiegających ograniczaniu wytwarzania odpadów komunalnych oraz wdrażanie technologii odzysku. 

 • Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

 • Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich

PRIORYTET III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

M.in.: usprawnienie monitoringu środowiska, zabiegi proekologiczne.

 • Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
 • Działanie 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom
 • Działanie 3.3 Monitoring środowiska

PRIORYTET IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

M.in.: zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, zwiększenie procesu odzysku.

 • Działanie 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego i ekoznaków
 • Działanie 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach
 • Działanie 4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)
 • Działanie 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno –ściekowej
 • Działanie 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza
 • Działanie 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne

PRIORYTET V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

M.in.: wspieranie czynnej ochrona przyrody na obszarach chronionych prawem

 • Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej
 • Działanie 5.2 Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych
 • Działanie 5.3 Opracowanie planów ochrony
 • Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

PRIORYTET VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T

M.in.: budowa odcinków autostrad, dróg ekspresowych oraz obwodnic.

 • Działanie 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T
 • Działanie 6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski
 • Działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T

PRIORYTET VII: Transport przyjazny środowisku

M.in.: zwiększenie udziału transportu alternatywnego w przewozie ładunków, w stosunku do transportu alternatywnego.

 • Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego
 • Działanie 7.2 Rozwój transportu morskiego
 • Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych
 • Działanie 7.4 Rozwój transportu intermodalnego
 • Działanie 7.5 Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych

PRIORYTET VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

M.in.: poprawa standardów bezpieczeństwa transportu.

 • Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Działanie 8.2 Drogi krajowe poza sieciąTEN-T
 • Działanie 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych
 • Działanie 8.4 Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego

PRIORYTET IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

M.in.: zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym, obniżenie energochłonności sektora publicznego.

 • Działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii
 • Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii
 • Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
 • Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych
 • Działanie 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych
 • Działanie 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych

PRIORYTET X: Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii

M.in.: poprawa dystrybucyji energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz usprawnienie sposobów magazynowania.  

 • Działanie 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego
 • Działanie 10.2 Budowa systemów dystrybucja gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji
 • Działanie 10.3 Rozwój przemysłu dla OZE

PRIORYTET XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe

M.in.: działania z zakres ochrony dziedzictwa kulturowego oraz budowy i rozbudowy infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym.

 • Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym
 • Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym
 • Działanie 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

PRIORYTET XII: Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

M.in.: działania mające na celu wzrost liczby osób aktywnych zawodowo na rynku pracy, poprzez poprawienie stanu zdrowia społeczeństwa.

 • Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego
 • Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

PRIORYTET XIII: Infrastruktura szkolnictwa wyższego

M.in.: wsparcie wiodących uczelni oferujących kształcenie w strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju kierunkach.

 • Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

PRIORYTET XIV: Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

M.in.: działania mające na celu proces stałego i efektywnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych personelu w instytucjach zaangażowanych w realizację Programu.

 • Działanie 14.1 Sprawne zarządzanie programem
 • Działanie 14.2 Informacja i promocja
 • Działanie 14.3 Ewaluacja programu

PRIORYTET XV: Pomoc techniczna - Fundusz Spójności

M.in.: działania mające na celu proces stałego i efektywnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych personelu w instytucjach zaangażowanych w realizację Programu.

 • Działanie 15.1 Sprawne zarządzanie programem
 • Działanie 15.2 Informacja i promocja
 • Działanie 15.3 Ewaluacja programu
 • Działanie 15.4 Wsparcie największych beneficjentów programu

 

Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.

Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".