Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Głównym celem programu jest zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, m.in. poprzez:

 • Wzrost konkurencyjności polskiej nauki,

 • Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,

 • Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym,

 • Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy,

 • Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.

W ramach PO IG 2007-2013 wspierane są projekty, innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Natomiast projekty, które są innowacyjne w skali regionu, wspierane będą w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

W ramach PO IG 2007-2013 projekty realizować będą sieci instytucji otoczenia biznesu, wysoko specjalistyczne ośrodki innowacyjności, jednostki naukowo-badawcze, jednostki administracji centralnej, przedsiębiorstwa.

Instytucją Zarządzającą (IZ) PO IG 2007-2013 jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR). Instytucjami Pośredniczącymi są natomiast: Ministerstwo Gospodarki (MG), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Instytucje te są odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu.

Program podzielony został na osie priorytetowe, działania i poddziałania. Są:

OŚ PRIORYTETOWA I: Badania i rozwój nowoczesnych technologii

M.in.: prognozowanie kierunków badań, które mogą wywrzeć największy wpływ na tempo rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

 • Działanie 1.1  Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
 • Działanie 1.2  Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki
 • Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
 • Działanie 1.4  Wsparcie projektów celowych

OŚ PRIORYTETOWA II:  Infrastruktura sfery B+R

M.in.: inwestowanie w aparaturę naukowo-badawczą oraz budynki i budowle.

 • Działanie 2.1  Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym
 • Działanie 2.2  Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych
 • Działanie 2.3  Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

OŚ PRIORYTETOWA III:  Kapitał dla innowacji

M.in.:  inicjowania działalności innowacyjnej sektora MSP oraz wsparcia jej w początkowych etapach wzrostu.

 • Działanie 3.1  Inicjowanie działalności innowacyjnej
 • Działanie 3.2  Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka
 • Działanie 3.3  Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
 • Pilotaż: Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji

OŚ PRIORYTETOWA IV:  Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

M.in.: wsparcie projektów przedsiębiorców polegających na wdrażaniu nowych technologi.

 • Działanie 4.1  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 
 • Działanie 4.2  Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego
 • Działanie 4.3  Kredyt technologiczny
 • Działanie 4.4  Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
 • Działanie 4.5  Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki
 • Pilotaż:  Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku

OŚ PRIORYTETOWA V:  Dyfuzja innowacji

M.in.: wsparcie budowy powiązań kooperacyjnych, w szczególności związanych ze wspólnymi przedsięwzięciami o charakterze inwestycyjnym i doradczym, przyczyniającymi się do łatwiejszego transferu i dyfuzji wiedzy oraz innowacji pomiędzy kooperującymi podmiotami.

 • Działanie 5.1  Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
 • Działanie 5.2  Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Działanie 5.3  Wspieranie ośrodków innowacyjności
 • Działanie 5.4  Zarządzanie własnością intelektualną

OŚ PRIORYTETOWA  VI:  Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
M.in.: silniejsze powiązanie gospodarki polskiej  z gospodarką międzynarodową.

 • Działanie 6.1  Paszport do eksportu
 • Działanie 6.2  Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych
 • Działanie 6.3  Promocja turystycznych walorów Polski
 • Działanie 6.4  Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym
 • Działanie 6.5  Promocja polskiej gospodarki

OŚ PRIORYTETOWA VII:  Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji 

M.in.: tworzenie elektronicznych usług publicznych na rzecz obywateli i przedsiębiorców poprez przebudowę zaplecza administracji publicznej i utworzenie w pełni zintegrowanych platform, które umożliwią świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną.

OŚ PRIORYTETOWA VIII: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

M.in.: wsparcie tworzenia i świadczenia e-Usług dla obywateli i przedsiębiorstw poprez udzielanie mikro i małym przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata dofinansowania na wykonywanie projektów w zakresie tworzenia produktów cyfrowych. 

 • Działanie 8.1  Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
 • Działanie 8.2  Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
 • Działanie 8.3  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
 • Działanie 8.4   Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

OŚ PRIORYTETOWA IX: Pomoc techniczna

M.in.: wsparcie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania oraz kontroli i oceny pomocy strukturalnej w ramach Programu.

 • Działanie 9.1  Wsparcie zarządzania
 • Działanie 9.2  Wyposażenie instytucji
 • Działanie 9.3  Informacja i promocja 
 • Działanie 9.4  Ewaluacja

 

Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.

Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".