Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

Nadrzędnym celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 jest podejmowanie wyzwań rozwojowych stojących przed województwem pomorskim w sferze gospodarczej i społecznej oraz wykorzystywanie potencjałów poszczególnych obszarów, systemu transportowego, energii i środowiska. Program jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.

RPO WP 2014-2020 jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Alokacja środków UE na Program wynosi łącznie 1,86 mld EUR, w tym 1,34 mld EUR z EFRR i 524,6 mln EUR z EFS.

Funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 pełni Zarząd Województwa Pomorskiego. Instytucjami Pośredniczącymi w realizacji Projektu są: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku oraz Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Program podzielony został na poszczególne osie priorytetowe, działania i poddziałania. Są to:

OŚ PRIORYTETOWA I: Komercjalizacja Wiedzy

M.in.: stymulowanie inwestycji przedsiębiorstw dot. innowacji w zakresie komercjalizacji poprzez skupienie się na transferze wiedzy do gospodarki.

 • Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje
 • Działanie 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki

OŚ PRIORYTETOWA II: Przedsiębiorstwa

M.in.: dostarczenie kapitału na rozwoju przedsiębiorstw (przede wszystkim małych i średnich), wzmocnienia klastrów gospodarczych, ukierunkowanie inwestycji  na wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

 • Działanie 2.1 Inwestycje podstawowe i profilowane – wsparcie pozadotacyjne
 • Działanie 2.2 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne
 • Działanie 2.3 Aktywność eksportowa
 • Działanie 2.4 Otoczenie biznesu
 • Działanie 2.5 Inwestorzy zewnętrzni

OŚ PRIORYTETOWA III: Edukacja

M.in.: poprawa jakości kształcenia i ograniczania dysproporcji w dostępie do usług edukacyjnych na wszystkich etapach, z uwzględnieniem potrzeb rynku.

 • Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna
 • Działanie 3.2 Edukacja ogólna
 • Działanie 3.3 Edukacja zawodowa

OŚ PRIORYTETOWA IV: Kształcenie zawodowe

M.in.: poprawa jakości kształcenia zawodowego z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.

 • Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
 • Działanie 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym

OŚ PRIORYTETOWA V: Zatrudnienie

M.in.: zwiększenie zatrudnienia, poprawa stanu zdrowia, wzrostu kompetencji mieszkańców regionu, poprawa sytuacji pracowników zakładów pracy przechodzących restrukturyzację oraz realizacja programów zdrowotnych.

 • Działanie 5.1 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy
 • Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
 • Działanie 5.3 Opieka na dziećmi do lat 3
 • Działanie 5.4 Zdrowie na rynku pracy
 • Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne
 • Działanie 5.6 Adaptacyjność pracowników
 • Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa

OŚ PRIORYTETOWA VI: Integracja

M.in.: podnoszenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej poprzez wsparcie osób i rodzin dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 • Działanie 6.1 Aktywna integracja
 • Działanie 6.2 Usługi społeczne
 • Działanie 6.3 Ekonomia społeczna

OŚ PRIORYTETOWA VII: Zdrowie

M.in.: lepsze wykorzystanie  potencjału wynikającego z wydłużenia się życia poprzez inwestycje w zasoby ochrony zdrowia oraz systemy informatyczne w podmiotach systemu zdrowia.

 • Działanie 7.1 Zasoby ochrony zdrowia
 • Działanie 7.2 Systemy informatyczne i teleinformatyczne

OŚ PRIORYTETOWA VIII: Konwersja

M.in.: zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców zdegradowanych  obszarów miejskich.

 • Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne
 • Działanie 8.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne
 • Działanie 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
 • Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

OŚ PRIORYTETOWA IX: Mobilność

M.in.: dążenie do osiągnięcia wewnętrznej spójności transportowej regionu, umocnienia pozycji transportu zbiorowego .

 • Działanie 9.1 Transport miejski
 • Działanie 9.2 Regionalna infrastruktura kolejowa
 • Działanie 9.3 Regionalna infrastruktura drogowa

OŚ PRIORYTETOWA X: Energia

M.in.: wykorzystanie potencjału posiadanych zasobów dla poprawy bezpieczeństwa dostaw energii oraz racjonalizacji zużycia energii.

 • Działanie 10.1 Efektywność energetyczna – Mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne
 • Działanie 10.2 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne
 • Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii
 • Działanie 10.4 Redukcja emisji
 • Działanie 10.5 Efektywność energetyczna – wsparcie pozadotacyjne

OŚ PRIORYTETOWA XI: Środowisko

M.in.: ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, poprawa warunków życia mieszkańców oraz wzrostu odporności regionu na zmiany klimatu poprzez inwestycje skupiające się na ograniczaniu zagrożeń naturalnych.

 • Działanie 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych
 • Działanie 11.2 Gospodarka odpadami
 • Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa
 • Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej

OŚ PRIORYTETOWA XII: Pomoc techniczna

M.in.: zapewnienie niezbędnego potencjału kadrowego wszystkich instytucji i podmiotów zaangażowanych w przygotowanie, wdrażanie, zarządzanie finansowe, kontrolę, monitorowanie, certyfikację i ewaluację Projektu.

 • Działanie 12.1 Pomoc techniczna

 

 

Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.

Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".