"Nowe kompetencje - nowe możliwości samorządu w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3"

Projekt pt. „Nowe kompetencje - nowe możliwości samorządu w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, OŚ PRIORYTETOWA II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Głównym celem projektu jest podniesienie lub nabycie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3. Uczestnikami przedsięwzięcia są przedstawiciele organów uchwałodawczych i wykonawczych jednostek samorządu gminnego, pracownicy jednostek samorządu gminego odpowiedzialni za organizację i finansowanie infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pochodzący z gmin poniżej 5 tys. osób.

W ramach projektu realizowane będą m.in.: szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wyjazdy studyjne w zakresie dobrych praktyk opieki nad dziećmi do lat 3.

Okres realizacji: 01.02.2017-31.07.2018

Wartość dofinansowania: 860 196,00 zł

 

Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.

Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".