„Opiekun dzienny - praktyczne rozwiązanie dla rodzica”

Projekt pt.: „Opiekun dzienny - praktyczne rozwiązanie dla rodzica” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, OŚ PRIORYTETOWA VIII: Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT.

W ramach projektu  realizowane będą m.in. zadania ukierunkowane na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia oraz pomoc osobom powracającym na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka.

Okres realizacji: 01.05.2017 - 30.06.2018

Wartość dofinansowania: 410 709,84 zł


Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.

Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".